ފޯމުތައް

އެއްގަމު އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް

19 އެޕްރީލް 2023

MS1 ކަނޑު އުޅަނދުގެ ސާރވޭއަށް އެދޭ ފޯމް

13 އެޕްރީލް 2022

MR-2 ކަނޑު އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ސާރވޭކޮށް ދޫކުރާ ލިޔުން

13 އެޕްރީލް 2022

A1 ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ހުންނަ އެއްގަމު އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް ބަދަލުކުރުމަށް މައްސަލަ ސާފުކުރާ ފޯމް

13 އެޕްރީލް 2022

M-4 ކަނޑު އުޅަނދުގެ އޮޑީ ނަންބަރަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

13 އެޕްރީލް 2022

M-6 ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ކުރުމާއި ބެހޭ އެކިއެކި ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް

13 އެޕްރީލް 2022

ML-1 ކަނޑުގެ ލައިސަންސަށް އެދޭ ފޯމް

13 އެޕްރީލް 2022

MR-1 ކަނޑުދަތުރު ފަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއިބެހޭ ކަންކަމަށް އެދޭ ފޯމް

13 އެޕްރީލް 2022

LL-1 އެއްގަމު ލައިސަންސަށް އެދޭ ފޯމު

20 އޮގަސްޓް 2022

މެޑިކަލް ފިޓްނެސް ސްޓޭންޑާސް ސެޓްފިކެޓް ފޯ ސީފެއަރާސް

13 އެޕްރީލް 2022

އެޕްލިކޭޝަން ފޯ މިނިމަމް ސޭފް މޭނިންގ ޑޮކިއުމެންޓް

13 އެޕްރީލް 2022

ފިޒިކަލް އެގްޒާމިނޭޝަން ސެޓްފިކެޓް

13 އެޕްރީލް 2022

މާވަޑިއާގެ ސެޓްފިކެޓް

13 އެޕްރީލް 2022