ސިވިލް އިންޖިނިއަރ، އާކިޓެކްޗަރ އަދި ޕްރޮޖެކްޓް ސްޕަވައިޒަރގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 64 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ފުވައްމުލަކުގެ އެތެރޭގެ މަގުތައް ރަގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން ފެންހިންދުމަށް ސްޓޯމްވޯޓަރ ޕަމްޕް ސްޓޭޝަން ބަހައްޓާނެ ބިން ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 64 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ނާއިބުތުއްތު މަގާއި އިންވެގެން ޕްރޮޓެކްޝަން ޒޯންއެއް ނެތި ބައެއް ގޯތިތަކުގައި މަގާއި ގޯއްޗާއި ދެމެދު 12 ފޫޓުގެ ޕްރޮޓެކްޝަން ޒޯނެއް ލުމަށް ފަހު ގޯތިތައް ފަހަތަށް ޖެއްސުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 64 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

އައިޑިއަލް ސްކޫލުގެ ބިމާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 64 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ވޮލެންޓަރީ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑު އުފެއްދުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 62 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ޑިޖިޓަލް ޓެރިސްޓްރިއަލް ޓެލެވިޜަން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ނެޓްވޯކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް" މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ޓްރާންސްމިޝަން ސްޓޭޝަނެއް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ބިން ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 62 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ފުވައްމުލައް ފުނާޑު ކަނދޮވަލި ދަނޑުން ސްކޭޓް ޕާރކް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި ބިން ބޭނުންވާތީ، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުންގޮތެއް ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 61 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ފުނާޑު ފުޓްސެލް ދަނޑު ކަނދުވަލި ދަނޑަށް ބަދަލުކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 61 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ކޮމިއުނިޓީ ސަރވިސް ސެކްޝަން އުފެއްދުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 61 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ކައުންސިލް ކޮމިޓީތަކަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ އިސްލާޙު ގެނައުމާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން.

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 61 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ