ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ރަނގަޅު ފެންވަރަށް ހެދިފައިވާ މަގުތަކުގައި އެކި އެކި ބޭނުންތަކަށް ކޭބަލް އެޅުމާއި ގުޅޭ އުސޫލު ފާސްކުރުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 70 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން އިން މިސިޓީގައި ޤާއިމްކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކޯލް ސެންޓަރ ހިންގުމަށްޓަކައި ކުރީގެ މީޑިއާ ސެންޓަރު ހިންގި ޢިމާރާތް ހަމަޖެއްސުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 69 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ކުރީގެ އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު ހުރި ބިމުގައި އޮފީސް ކޮމްޕްލެކްސް އެއް އެޅުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 68 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ފުވައްމުލަކުގެ އެތެރޭގެ މަގުތައް ރަގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން ފެންހިންދުމަށް ސްޓޯމްވޯޓަރ ޕަމްޕް ސްޓޭޝަން ބަހައްޓާނެ ބިން ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 64 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ނާއިބުތުއްތު މަގާއި އިންވެގެން ޕްރޮޓެކްޝަން ޒޯންއެއް ނެތި ބައެއް ގޯތިތަކުގައި މަގާއި ގޯއްޗާއި ދެމެދު 12 ފޫޓުގެ ޕްރޮޓެކްޝަން ޒޯނެއް ލުމަށް ފަހު ގޯތިތައް ފަހަތަށް ޖެއްސުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 64 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

އައިޑިއަލް ސްކޫލުގެ ބިމާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 64 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ސިވިލް އިންޖިނިއަރ، އާކިޓެކްޗަރ އަދި ޕްރޮޖެކްޓް ސްޕަވައިޒަރގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 64 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ވޮލެންޓަރީ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑު އުފެއްދުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 62 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ޑިޖިޓަލް ޓެރިސްޓްރިއަލް ޓެލެވިޜަން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ނެޓްވޯކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް" މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ޓްރާންސްމިޝަން ސްޓޭޝަނެއް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ބިން ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 62 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ފުވައްމުލައް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑު އުފެއްދުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 61 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ