ކީރިތި ޤުރުއާނާއިބެހޭ މަރްކަޒުގެ ފުވައްމުލަކު ގޮފިން ޙާފިޡު ކަމުގެ ސަނަދު ޙާޞިލް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް އިނާމެއް ހަމަޖެއްސުމާއި ގުޅޭ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2023/08 ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާ

ކައުންސިލުން ހިންގާ ޓީޓީ ވައިޑީޕީ ގެ ބައިވެރިންގެ އަތުން ފީ އެއް ނެގުމާ ގުޅޭ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 127 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ފްލެޓް މެއިންޓަނެންސް އާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަރުދާހާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 127 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ފުވައްމުލައް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑަށް މެމްބަރުން އައްޔަންކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 125 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ 14 ވަނަ އެޓޮލް ލީގުގައި މިސިޓީ އިން ބައިވެރިވާ ޓީމަށް އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށް ދިނުމާ ގުޅޭ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 125 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

" ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ރީޖަނަލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް " ގެ ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 123 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

2023 ވަނަ އަހަރުގެ " ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް އިންޓަރ އޮފީސް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް 2023 " ގެ ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 123 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ފުވައްމުލައް މާލެގަން " ބުރެވިމާގެ" ގޯއްޗާ ގުޅޭގޮތުން ލޭންޑް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަރުދާހާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 123 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ޚިދުމަތް ޖަމިއްޔާއާއި ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ފަލަސްޠީނުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ގުޅޭ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 7 ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާ

މޮރޮކޯ އަކި ލީބިއާ އަށް އައި ބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާ ފަންޑް ރެއިޒިންގ އިވެންޓާއި ގުޅޭ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 122 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ