ބިދޭސީންނާއި ބެހޭ ޕޯޓަލް އެކައުންޓެއް ހެދުމާ ގުޅޭ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 118 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އޮތޯރިޓީ ކޮމްޕެނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ މުސާރައާއި ގުޅޭ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 117 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް މުބާރާތް ޤަވާއިދު އިސްލާޙު ކުރުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 117 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ފޭރުމާގެ ގޯތީގެ މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 117 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ފުވައްމުލަކު މުރަނގަވިލާ ގޯއްޗާ ގުޅޭގޮތުން ލޭންޑް މެނޭޖެމަންޓް ސެކްޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަރުދާހާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 32 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ޓޭބަލް ޓެނިސް ކޯޗުގެ ތިން އިރުގެ ކެއުމުގެ ކަންތައް އެގްރިމެންޓް ކޮށްގެން ނުވަތަ އެލަވަންސެއް ކަނޑައަޅައިގެން ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 32 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ފުވައްމުލައް އިޙްތިސާސް ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުތައް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް މެނޭޖްކުރުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކުރުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2023/5 ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާ

ކުނިކޮށި އެއަރޕޯޓް ބިއްދޮށަށް(ބިޅިފީށި) ސަރަހައްދަށް ބަދަލުކުރުމާއި ގުޅޭ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 04 ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ ބޭންކް އެކައުންޓުތަކުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުކުރުމަށްޓަކައި ޗެކްތަކުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާ ގުޅޭ

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 101 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ސައުތު އޭޝިއަން ޔޫތު ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2023 " ގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލްކުރާ ޓީމުގައި ހިމެނިފައިވާ ފުވައްމުލައް އެމެތީސްޓް އަށް މިކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މާލީ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދިނުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 101 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ