ފުވައްމުލައް ސިޓީ ބަނދަރަށް ވަންނަ ސަފާރީތަކުން މިހާރު ނަގަމުން އަންނަ 500 ޑޮލަރުގެ ފީ އަށް ބަދަލު ގެނައުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 145 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 140 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ފުވައްމުލަކު ފުނާޑު ކަޝްމީރުވާދީ ގޯތީގެ އިމާގުޅޭ ގޮތުން ލޭންޑް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަރުދާހާ ގުޅޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 140 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތު ގެ ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 140 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ދަޑިމަގު ދޫރެސް ގޯތީގެ އިން ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ލޭންޑް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަރުދާހާ ގުޅޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 140 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ފުވައްމުލަކު ފުނާޑު ޔޮޓް ގޯތި އެހެން ސަރަޙައްދަކަށް ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 136 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ޖެނެރަލް ހެލްތް އިންޝުއަރެންސާ ގުޅޭ ގޮތުން ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަރުދާހާ ގުޅޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 136 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ފުވައްމުލަކު ހަދުމަ ގޯތި އެހެން ސަރަޙައްދަކަށް ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ލޭންޑް މެނޭޖެމަންޓް ސެކްޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަރުދާހާ ގުޅޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 136 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ވޭލި ގެސްޓް ހައުސްއާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 138 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ފެބުރުއަރީ 3 އިން 10އަށް ކައުންސިލުން މާލެ ދަތުރެއް ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 138 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ