ފުވައްމުލަކު ފުނާޑު އަވަށު "ކަޝްމީރުވާދީ" ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ މިހާރު ތަންއޮތްގޮތާ ދިމާނުވާތީ އެކަމާ ގުޅިގެން ގޮތެއް ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022/50 ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާ

ފުވައްމުލަކު ހޯދަޑު "ސްކައިވިއު" ގޯއްޗާއި "ސްވިޑަމް" ގޯތި އަދި ހަނދުމަ ގޯތި އެހެން ސަރަޙައްދަކަށް ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022/50 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ކީރިތި ޤުރުޢާން ކިޔެވުމުގެ 35 ވަނަ ވަނަ މުބާރާތުގައި މިސިޓީގެ ސްކޫލްތަކުން ބައިވެރިވި ކުދިންނަށް އެލަވަންސް ދިނުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022/18 ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާ

ހަވަނަ ނޭޝަނަލް ޓީޓީ ޓެނިސް ޓޯނަމެންޓްގައި ކައުންސިލްގެ ޓީމެއް ބައިވެރިވެކުރުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 2022/17 ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާ

ވެމްކޯ އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިމަށް ބަދަލު ގެނައުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 77 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

މަލްޓި ޕަރޕޯސް އެގްރިކަލްޗަރ ލެބޯޓްރީ އެޅުމަށް ބިން ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 13 ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާ

ފުވައްމުލައް ދިގުވާނޑު އިރުޝާދުގެ ގޯތީގެ ހުޅަނގުން އޮތް 2500 އަކަފޫޓްގެ ހުސްބިން ވިޔަފާރި ބިމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 77 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތައް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 77 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ލޭންޑް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސާވެއަރގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ނެގުމާގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމައިދިނުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަރުދާހާ ބެހޭގޮތުން ގޮތއް ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 75 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ހަވިއްތަމުގުގެ ހަނި ހިސާބެއްކަމަށްވާ ހޯދަޑު މުރަނގަވިލާއާއި ދިމާލުން މަގު ފުޅާކޮށް އެ ގޯތި އެހެންތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު، ޕާކިން ޒޯނެއް ހެދުމާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 75 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ