ފުވައްމުލަކު މާލެގަން، ކާޒާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އިސްލާޙުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަރުދާހާ ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 88 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

މިފްކޯއަށް މަސްމާރުކޭޓު ހުރި ބިމާއި އިމާރާތް ހިމެނޭގޮތަށް އެބިން ފުވައްމުލަކު ބަނދަރު ސަރަހައްދުން 25 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ދިނުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 87 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ހ. ނަލަފެހި ޢަބްދުﷲ ޢަލިދީދީ އަށް ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަރުދާހާ ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 86 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ފުވައްމުލަކު ހޯދަޑު ޖަންބުމާގެ ގޯތީގެ ޗާޓު އިސްލާޙު ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 86 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ގާޑިޔާތަކުން ނަގާ ފީ ރިވައިސްކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 85 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ގޯލްޑެން ފުޓްސެލް ޗެލެންޖް މުބާރާތަށް ދިއުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމަކަށް ދަޑިމަގު ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުގެ ފަރާތުން އެދިފައިވާތީ އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 85 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ފުވައްމުލަކު ފުނާޑު ކަޝްމީރުވާދީ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އިސްލާޙުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ލޭންޑް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަރުދާހާ ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 85 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ސައުވީސް ގަޑިއިރު ފިހާރަ ހުޅުވުމަށް ހުއްދަ ދޭ ސަރަޙައްދުތައް އިތުރުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 85 ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާ

މިސްކިތު ފަންޑު ހުޅުވުމާއި، މިސްކިތްތަކަށް އެހީވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 85 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތަކުގައި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 85 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ