މަސައްކަތް / ބީލަން

ބާވަތް ހިޔާރުކުރައްވާ

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ބެޑްމިންޓަން ހޯލް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

4 އޮކްޓޯބަރ 2023 (ހެނދުނު 6:0)ބީލަން

ކައުންސިލްގެ އެކި ސެކްޝަންތަކަށް ބޭނުންވާ ވާރކިންގް ޔުނިފޯމް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

5 އޮކްޓޯބަރ 2023 ( 5:0)ބީލަން

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ފޮޓޯ ސްޕޮޓް ތަކެއް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

26 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 (ހެނދުނު 6:0)ބީލަން

ފުވައްމުލައް ރަމްޒުކޮށްދޭ މޮނިއުމެންޓެއް ނިންމައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

26 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 (ހެނދުނު 6:0)ބީލަން

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 18 ނަންބަރު ކުލީ ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ގުޅޭ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 ( 5:0)ބީލަން

ކޭބަލް ގްރައުންޑްވެފައިހުރި މަގުބައްތިތަކަށް ކޭބަލް އެޅުމާއި ގުޅޭ

24 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 (ހެނދުނު 6:0)ބީލަން

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިމާރާތްތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމާއި ގުޅޭ

24 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 ( 5:30)ބީލަން

މިސިޓީގެ މިސްކިތްތަކުގަ ވިނީލް/ކާޕެޓް އެޅުމަށްޓަކައި މިތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއިގުޅޭ

13 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 ( 5:0)ތަކެތި ހޯދުން

ކޭބަލް ގްރައުނޑް ވެފައި ހުރި މަގުބައްތިތަކަށް ކޭބަލް އެޅުމާއި ގުޅޭ

4 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 (ހެނދުނު 6:0)ބީލަން

ފުވައްމުލަކު ޓީޓީ ޔޫތް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ކޯޗަށް ކާންދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

31 އޮގަސްޓް 2023 ( 5:0)ބީލަން