މަސައްކަތް / ބީލަން

ބާވަތް ހިޔާރުކުރައްވާ

އިންޓަރ-ސްކޫލް އެތްލެޓިކްސް މީޓް 2023 އާއި ގުޅިގެން ކެންޓީން/ގާޑިޔާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާއި ގުޅޭ

31 ޖެނުއަރީ 2023 ( 5:0)ބީލަން

ފްލެޓްތަކުގެ ފާޚާނާތަކުން ފެންލީކުވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމާއިގުޅޭ

29 ޖެނުއަރީ 2023 (ހެނދުނު 6:0)ބީލަން

ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

22 ޖެނުއަރީ 2023 (ހެނދުނު 6:0)ތަކެތި ހޯދުން

ދޫނޑިގަން އިޖްތިމާޢީ ބިން ތަރައްޤީކުރުމާއިގުޅޭ

28 ޑިސެމްބަރ 2022 (ހެނދުނު 6:0)ބީލަން

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ ސަން ސްވިޗް އަދި ބްރޭކަރ ހޯދުމާއި ގުޅޭ:

18 ޑިސެމްބަރ 2022 ( 5:0)ތަކެތި ހޯދުން

ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއިގުޅޭ

14 ޑިސެމްބަރ 2022 (ހެނދުނު 6:0)ތަކެތި ހޯދުން

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ 35 ބޯޑު ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

14 ޑިސެމްބަރ 2022 ( 4:0)ތަކެތި ހޯދުން

އޮފީސް/ކޮމާޝަލް އިމާރާތެއް އަޅާ ހިންގުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތައް ހޯދުމާއިބެހޭ

15 ޑިސެމްބަރ 2022 (ހެނދުނު 9:0)އެހެނިހެން

ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ފުވައްމުލަކު ގޮފީގެ ފާޚާނާތައް މަރާމާތު ކުރުމާއި ގުޅޭ

30 ޖުލައި 2022 (ރޭގަނޑު 19:0)ބީލަން

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ ކަރަންޓު ކޭބަލް ހޯދުމާއި ގުޅޭ:

8 ޑިސެމްބަރ 2022 (ހެނދުނު 6:0)ތަކެތި ހޯދުން