މަސައްކަތް / ބީލަން

ބާވަތް ހިޔާރުކުރައްވާ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ލެބޯރޓްރީ ހިންގާނެ ތަނެއް ކުއްޔަށް ނެގުމާއި ގުޅޭ

26 މެއި 2024 (ހެނދުނު 6:30)މަސައްކަތް

ފްލެޓްތަކުގެ ބައެއް މަރާމާތުތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

26 މެއި 2024 (ހެނދުނު 6:0)މަސައްކަތް

RFQ ޔޫތް ސެންޓަރގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް

9 މެއި 2024 (ހެނދުނު 6:0)މަސައްކަތް

ޕްރޮކިއުމެންޓް ޕްރޮސެސް އެންޑް އިންވެންޓްރީ މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮސެސް ރިވިއުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ

14 މެއި 2024 (ހެނދުނު 6:0)މަސައްކަތް

މަސްމާރުކޭޓް ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ކުރިއަށްގެންގޮސްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

13 މެއި 2024 (ހެނދުނު 6:30)މަސައްކަތް

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

13 މެއި 2024 ( 5:30)މަސައްކަތް

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އޮފީސް ކޮމްޕްލެކްސް ފަރުމާކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ

13 މެއި 2024 (ހެނދުނު 6:0)މަސައްކަތް

RFQ ފުނާޑު ވޮލީ ކޯޓުގެ ލައިޓް ބަދަލުކުރުން

7 މެއި 2024 (ހެނދުނު 6:0)މަސައްކަތް

RFQ އިޝްތިހާރު ބެނާ ހަރުކުރާ ފްރޭމް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް (އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާ ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް)

24 އެޕްރީލް 2024 ( 5:30)މަސައްކަތް

RFQ ނޭޗަރ ޕާރކުގެ ފްލޯޓިން ޕްލެޓްފޯރމް އަށް އަރަން ގާއިމް ކޮށްފައިވާ ލަކުޑި ކުޑަ ބްރިޖެއް މަރާމާތުކުރުން

23 އެޕްރީލް 2024 (ހެނދުނު 6:0)މަސައްކަތް