މަސައްކަތް / ބީލަން

ބާވަތް ހިޔާރުކުރައްވާ

RFQ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ގްރައުންޑްވެފައިވާ މަގުބައްތިތައް މަރާމާތުކުރުން

22 ފެބްރުއަރީ 2024 (ހެނދުނު 7:0)މަސައްކަތް

މަސްޖިދުލް ތައުބާގެ ކުރީގެ އިމާރާތް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

26 ފެބްރުއަރީ 2024 ( 5:0)މަސައްކަތް

މަސްޖިދުލް އިނާރާގެ ވޯކްވޭ ހިޔާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

7 ފެބްރުއަރީ 2024 ( 5:0)މަސައްކަތް

ދަޑިމަގު ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ ޓާފް އެޅުމާއި ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

7 ފެބްރުއަރީ 2024 ( 5:30)މަސައްކަތް

RFQ މިސްކިތްތަކުގެ ބައެއް މަރާމާތު ކުރުމާއި ގުޅޭ

27 ޖެނުއަރީ 2024 (ހެނދުނު 7:0)މަސައްކަތް

RFQ މަސްޖިދުލް އައްވާބުގެ ކުޑަ ދޮރުފަތް ބަދަލުކުރުން

25 ޖެނުއަރީ 2024 ( 5:0)މަސައްކަތް

ޑިޒައިން، އާބަން ޕްލޭނިންގް އަދި މުނިސިޕަލް ގަވަރނެންސް މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

15 ޖެނުއަރީ 2024 (ހެނދުނު 8:30)މަސައްކަތް

ފުވައްމުލަކު ދިގުވާޑު ޕާކް ތަރައްޤީ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

14 ޖެނުއަރީ 2024 ( 5:30)މަސައްކަތް

RFQ މަސްޖިދުލް އިނާރާގެ ކުދި މަރާމާތުތައް ކުރުން

24 ޑިސެމްބަރ 2023 (ހެނދުނު 7:0)މަސައްކަތް

RFQ ކައުންސިލްގެ ދެ އިމާރާތުގެ ދެމެދުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ އޭސީތަކުގެ އައުޓްޑޯރ ޔުނިޓް ބަދަލުކުރުން

19 ޑިސެމްބަރ 2023 ( 5:0)މަސައްކަތް