މަސައްކަތް / ބީލަން

ބާވަތް ހިޔާރުކުރައްވާ

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ސީޕީޔޫ، މޮނީޓަރ އަދި ހާރޑްވެއަރ 1 ހޯދުމާއި ގުޅޭ

26 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 (ހެނދުނު 6:0)ތަކެތި ހޯދުން

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އަށް ލެޕްޓޮޕް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

12 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 (ހެނދުނު 6:0)ތަކެތި ހޯދުން

ބިމާއި އެ ބިމުގައި ކޮށްފައިވާ އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ގުޅޭ

12 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 ( 5:30)ކުއްޔަށް ދިނުން

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އެޗް އާރް ސިސްޓަމް އެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

14 އޮގަސްޓް 2022 ( 5:0)ޚިދުމަތް

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މިސްކިތްތަކަށް ބޭނުންވާ ސައުންޑް ސިސްޓަމް ހޯދުމާއިބެހޭ

3 ޖުލައި 2022 ( 5:0)ތަކެތި ހޯދުން

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ 35 ބޯޑު ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

7 ޖުލައި 2022 ( 4:0)ތަކެތި ހޯދުން

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ 30އޮފީސް ގޮޑި ހޯދުމާއިގުޅޭ

20 ޖުލައި 2022 ( 5:0)ތަކެތި ހޯދުން

ފުވައްމުލަކުގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހުރި ރުއްތައް ވަރުވާއަށް ދޫކުރުމާއި ގުޅޭ

21 ޖުލައި 2022 ( 5:0)ވަރުވާ

ފުވައްމުލަކުގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް މަރާމާތުކޮށް ފޮޅާ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

24 ޖުލައި 2022 ( 5:0)ޚިދުމަތް

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި ހޯދުމާއިގުޅޭ

14 ޖޫން 2022 (ހެނދުނު 6:0)ތަކެތި ހޯދުން