މަސައްކަތް / ބީލަން

ބާވަތް ހިޔާރުކުރައްވާ

ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއިގުޅޭ

8 ޖޫން 2022 (ހެނދުނު 6:0)ތަކެތި ހޯދުން

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 16 ނަންބަރު ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ގުޅޭ

30 މެއި 2023 ( 5:0)ކުއްޔަށް ދިނުން

ފުވައްމުލަކު އޮޑެހެ މައިޒާން ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ގުޅޭ

23 މެއި 2023 ( 5:0)ބީލަން

ފުވައްމުލަކު ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން ރިވައިޒްކޮށް އެކުލަވާލާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ.

21 މެއި 2023 (ހެނދުނު 6:0)ބީލަން

ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއިގުޅޭ

23 މެއި 2023 (ހެނދުނު 6:0)ބީލަން

ފުވައްމުލަކު ފަންނުތަކުގެ ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

21 މެއި 2023 ( 4:0)ބީލަން

ދޫނޑިގަމް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑޫގެ ނުނިމި ހުރި މަސަކަތް ކުރުމާއި ގުޅޭ

16 މެއި 2023 (ހެނދުނު 6:30)މަސައްކަތް

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 16 ނަންބަރު ކުލީ ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ގުޅޭ

11 މެއި 2023 ( 5:0)ކުއްޔަށް ދިނުން

ފްލެޓްތަކުގެ ފާޚާނާތައް މަރާމާތު ކުރުން

9 މެއި 2023 (ހެނދުނު 6:0)މަސައްކަތް

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ ލެބޯޓްރީ ފެސިލިޓީ އެއް ޤާއިމްކުރުމާއި ގުޅޭ

25 އެޕްރީލް 2023 (ހެނދުނު 6:0)ބީލަން