މަސައްކަތް / ބީލަން

ބާވަތް ހިޔާރުކުރައްވާ

ބެޑްމިންޓަން ހޯލް ބޭރުގައި ކެނޮޕީ ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

2 އެޕްރީލް 2023 (ހެނދުނު 6:0)ބީލަން

ތައިލޭންޑް ޑައިވް އެކްސްޕޯ 2023 އާއި ގުޅޭ

30 މާރިޗް 2023 (ހެނދުނު 6:0)އެހެނިހެން

ލަކީސްޓަރ ގޯއްޗާއި އިންވެގެން އޮތް ބިމާއި އެބިމުގައި ކޮށްފައިވާ އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ގުޅޭ

20 އެޕްރީލް 2023 ( 5:0)ކުއްޔަށް ދިނުން

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ ލެބޯޓްރީ ފެސިލިޓީ އެއް ޤާއިމްކުރުމާއި ގުޅޭ

22 މާރިޗް 2023 (ހެނދުނު 6:0)ބީލަން

ދޫނޑިގަން ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތާއި ކޮށްދޭނެފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

28 ފެބްރުއަރީ 2023 (ހެނދުނު 6:0)މަސައްކަތް

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ ލެބޯޓްރީ ފެސިލިޓީ އެއް ޤާއިމްކުރުމާއި ގުޅޭ

5 މާރިޗް 2023 (ހެނދުނު 6:0)ބީލަން

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އޮފީސް މަރާމާތުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއިގުޅޭ

22 ފެބްރުއަރީ 2023 (ރޭގަނޑު 19:0)މަސައްކަތް

އިންޓަރ-ސްކޫލް އެތްލެޓިކްސް މީޓް 2023 އާއި ގުޅިގެން ކެންޓީން/ގާޑިޔާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާއި ގުޅޭ

31 ޖެނުއަރީ 2023 ( 5:0)ބީލަން

ފްލެޓްތަކުގެ ފާޚާނާތަކުން ފެންލީކުވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމާއިގުޅޭ

29 ޖެނުއަރީ 2023 (ހެނދުނު 6:0)ބީލަން

ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

22 ޖެނުއަރީ 2023 (ހެނދުނު 6:0)ތަކެތި ހޯދުން