މަސައްކަތް / ބީލަން

ބާވަތް ހިޔާރުކުރައްވާ

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލަށް އެޗްއާރް ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތް ހޯދުމާއިގުޅޭ

8 ޑިސެމްބަރ 2022 ( 5:0)ޚިދުމަތް

އޭސީ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއިގުޅޭ

28 ނޮވެމްބަރ 2022 (ހެނދުނު 6:0)ބީލަން

ފުވައްމުލަކު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ގުޅޭ

27 ނޮވެމްބަރ 2022 (ހެނދުނު 6:0)ކުއްޔަށް ދިނުން

އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ގުޅޭ

27 ނޮވެމްބަރ 2022 (ހެނދުނު 6:30)ކުއްޔަށް ދިނުން

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލަށް އެޗްއާރް ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތް ހޯދުމާއިގުޅޭ

23 ނޮވެމްބަރ 2022 ( 5:0)ޚިދުމަތް

ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ކްލާސްރޫމް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

24 ނޮވެމްބަރ 2022 (ހެނދުނު 6:0)މަސައްކަތް

ފުވައްމުލަކުގެ ބައެއް މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމާއި ގުޅޭ

23 ނޮވެމްބަރ 2022 (ހެނދުނު 6:0)ބީލަން

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އަށް ލެޕްޓޮޕް ހޯދުމާއި ގުޅޭ.

22 ނޮވެމްބަރ 2022 (ހެނދުނު 6:0)ބީލަން

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް މަދަހަ މުބާރާތާއި ގުޅޭ.

10 ނޮވެމްބަރ 2022 ( 4:0)މަސައްކަތް

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ 4 ކޯރ ކޭބަލް އަދި މީޓަރު ބޯޑު ހޯދުމާއި ގުޅޭ:

2 ނޮވެމްބަރ 2022 ( 5:0)ތަކެތި ހޯދުން