އާންމު އިޢުލާން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ދަޑިމަގު " ޗެރީޓްރީސް" ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ގުޅޭ

20 ފެބްރުއަރީ 202425 ފެބްރުއަރީ 2024 (ހެނދުނު 8:0)

ވެރިފަރާތް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

20 ފެބްރުއަރީ 202425 ފެބްރުއަރީ 2024 (ހެނދުނު 9:0)

ވެރިފަރާތް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

19 ފެބްރުއަރީ 202425 ފެބްރުއަރީ 2024 (ހެނދުނު 9:0)

ވެރިފަރާތްހޯދުން

19 ފެބްރުއަރީ 202422 ފެބްރުއަރީ 2024 (ހެނދުނު 8:0)

ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް

18 ފެބްރުއަރީ 2024

ރުއްގަހުގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

15 ފެބްރުއަރީ 202422 ފެބްރުއަރީ 2024 (ހެނދުނު 7:0)

ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން

14 ފެބްރުއަރީ 2024

ހެވީ ވެހިކަލް އޮޕަރޭޓަރ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު

13 ފެބްރުއަރީ 2024

އެއްގަމު އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވޭތޯ ބެލުން

12 ފެބްރުއަރީ 202422 ފެބްރުއަރީ 2024 (ހެނދުނު 7:0)

ގިނަ ދުވަސްވެ ހަލާކުވެފައިވާ މުސްޙަފް ނައްތާލުން

12 ފެބްރުއަރީ 202422 ފެބްރުއަރީ 2024 (ހެނދުނު 8:0)