އާންމު އިޢުލާން

ވެރިފަރާތް ހޯދުމަށް

27 ނޮވެމްބަރ 20224 ޑިސެމްބަރ 2022 (ހެނދުނު 8:0)

ރިވެޓްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ސައިޓްތަކަށް އާންމުން ވަނުމާއި ގުޅޭ

21 ނޮވެމްބަރ 2022

ވެރިފަރާތް ހޯދުން

20 ނޮވެމްބަރ 202227 ނޮވެމްބަރ 2022 (ހެނދުނު 8:0)

ޙާފިޡުންގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުން

17 ނޮވެމްބަރ 202229 ނޮވެމްބަރ 2022 (ރޭގަނޑު 19:0)

ކަނދުވަލި މަގު ހަދާއިރު އެމަގަށް އަރާ ނިކަގަހުގެ ނީލަންކިޔުން

16 ނޮވެމްބަރ 202220 ނޮވެމްބަރ 2022 ( 4:0)

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް މަދަޙަ މުބާރާތް 2022 އަށް އިނާމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

10 ނޮވެމްބަރ 202216 ނޮވެމްބަރ 2022 (ހެނދުނު 9:0)

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއަކާއި ބެހޭ

8 ނޮވެމްބަރ 202213 ނޮވެމްބަރ 2022 (ހެނދުނު 7:0)

ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވޭތޯ ބެލުން

7 ނޮވެމްބަރ 202216 ނޮވެމްބަރ 2022 (ރޭގަނޑު 19:0)

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ދަޑިމަގު " ޕްރިމްރޯޒް" ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ގުޅޭ

6 ނޮވެމްބަރ 202210 ނޮވެމްބަރ 2022 (ހެނދުނު 8:0)

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ދަޑިމަގު " ދަޑޮފީށި" ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ގުޅޭ

6 ނޮވެމްބަރ 202210 ނޮވެމްބަރ 2022 (ހެނދުނު 8:0)