އާންމު އިޢުލާން

ކޮވިޑް-19 އިންކަމް ސަޕޯޓް ޕްރޮގްރާމާއި "މީރީ" ޕްރޮގްރާމާއި ގުޅޭ

29 މެއި 2023

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2023 އާއި ގުޅޭ

29 މެއި 2023

ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް 2 ކާޑު އެޖެންޓުން ހޯދުމާއި ގުޅޭ

28 މެއި 2023

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ޓީމްލިސްޓް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

28 މެއި 2023

ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވޭތޯ ބެލުން

24 މެއި 20236 ޖޫން 2023 (ރޭގަނޑު 19:0)

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް ސްޕޮންސަރ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

16 މެއި 2023

މަސްޖިދުލް ފަލާޙް ބަންދު ކުރުމާއި ގުޅޭ

15 މެއި 2023

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް ސްޕޮންސަރ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

11 މެއި 2023

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލާއި އަދި އ.ތ.މ ކޮމެޓީ ގުޅިގެން އިންތިޒާމުކުރާ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތާއި ގުޅޭ.

11 މެއި 2023

"ފުވައްމުލައް އީދު އުފާ 1444" ހިލޭސާބަހަށް ހިންގައި ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

10 މެއި 2023