އާންމު އިޢުލާން

ފުވައްމުލަކު ބަނދަރުގެ ހުރަސްތޮށީގައި ބާއްވާފައިއޮތް ބޮއި ގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

21 ސެޕްޓެމްބަރ 2023

ނީލަން ކިޔުން

18 ސެޕްޓެމްބަރ 2023

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2023 ފަސްކުރުމާއި ގުޅޭ

17 ސެޕްޓެމްބަރ 2023

ވެރިފަރާތްހޯދުން

27 އޮގަސްޓް 202330 އޮގަސްޓް 2023 (ހެނދުނު 8:0)

ފިރިހެން ކުދިންނަށް ޙާއްސަކޮށް މިސްކިތްތަކުގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ނަމާދު ޕްރޮގްރާމާއި ގުޅޭ

24 އޮގަސްޓް 2023

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ މިސްކިތްމަގު " އޯސަމް " ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ގުޅޭ:

24 އޮގަސްޓް 202328 އޮގަސްޓް 2023 (ހެނދުނު 8:0)

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ މިސްކިތްމަގު " ވިޒިޓް " ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ގުޅޭ:

24 އޮގަސްޓް 202328 އޮގަސްޓް 2023 (ހެނދުނު 8:0)

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ލުއި ލޯނު ދޫކުރުމުގެ ޢުޞޫލް (އިޞްލާޙާއި އެކު)

22 އޮގަސްޓް 202327 އޮގަސްޓް 2023 (ހެނދުނު 7:0)

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ލުއި ލޯނަށް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމާއިގުޅޭ

20 އޮގަސްޓް 202327 އޮގަސްޓް 2023 (ހެނދުނު 7:0)

ނީލަން ކިޔުން

15 އޮގަސްޓް 202317 އޮގަސްޓް 2023 ( 4:0)