އާންމު އިޢުލާން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް މަދަހަ މުބާރާތް 2022 ގެ ގަވާޢިދަށް އިސްލާޙް ގެނައުން

28 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

ވެރިފަރާތްހޯދުން- ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދު (މާދަޑު)

26 ސެޕްޓެމްބަރ 202218 އޮކްޓޯބަރ 2022 (ހެނދުނު 8:0)

ވެރިފަރާތްހޯދުން- ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދު 2 (ފުނާޑު)

26 ސެޕްޓެމްބަރ 202218 އޮކްޓޯބަރ 2022 (ހެނދުނު 8:0)

ވެރިފަރާތްހޯދުން- ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދު 1 (ފުނާޑު)

26 ސެޕްޓެމްބަރ 202218 އޮކްޓޯބަރ 2022 (ހެނދުނު 8:0)

ވެރިފަރާތްހޯދުން- ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދު (ދޫނޑިގަން)

26 ސެޕްޓެމްބަރ 202218 އޮކްޓޯބަރ 2022 (ހެނދުނު 8:0)

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް ބަހުސް މުބާރާތް 2022

26 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް ޤުރުއާން މުބާރާތް 2022

26 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް މަދަހަ މުބާރާތް 2022

26 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ފުނާޑު " ކުންނާރުގެ " އ.ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ގުޅޭ

25 ސެޕްޓެމްބަރ 20224 އޮކްޓޯބަރ 2022 (ހެނދުނު 8:0)

ވެރިފަރާތް ހޯދުން

21 ސެޕްޓެމްބަރ 202228 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 (ހެނދުނު 8:0)