އާންމު އިޢުލާން

ނީލަންކިޔުން

15 މެއި 202416 މެއި 2024 ( 4:0)

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ދަޑިމަގު " މިރިހިމާގެ" ރަޖިސްޓްރީ އާއި ގުޅޭ

15 މެއި 202419 މެއި 2024 (ހެނދުނު 8:0)

ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިން ޝީޓް

14 މެއި 202416 މެއި 2024 (ހެނދުނު 8:0)

"ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް 2024" ގެ ތާރީޚް ބަދަލުވުމާއި ގުޅޭ

14 މެއި 202426 މެއި 2024 (ހެނދުނު 7:0)

ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިން ޝީޓް

13 މެއި 202416 މެއި 2024 (ހެނދުނު 8:0)

ކައުންސިލް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިން ޝީޓް

12 މެއި 202414 މެއި 2024 (ރޭގަނޑު 19:0)

އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިން ޝީޓް

12 މެއި 202415 މެއި 2024 (ހެނދުނު 8:0)

"ފާފުކަ" ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި ގުޅޭ:

6 މެއި 20247 މެއި 2024 (ހެނދުނު 7:0)

ވެރިފަރާތްހޯދުން

6 މެއި 20249 މެއި 2024 (ހެނދުނު 8:0)

ނީލަންކިއުން

6 މެއި 20249 މެއި 2024 (ހެނދުނު 6:0)