ކައުންސިލް ކޮމިޓީ

ޕްލޭނިން، ހައުސިން އެންޑް ލިވެބްލް ސިޓީ ކޮމިޓީ

 • އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު (މުޤަރިރު)
 • ޢަބްދުﷲ ނާޞިރު އަޙްމަދު (ނާއިބު މުޤައްރިރު)
 • އާމިނަތު އިނާޔާ
 • މުޙައްމަދު އިސްމާއީލް ދީދީ
 • އާއިޝަތު ޢަބްދުލް ޤާދިރު
 • ހުސައިން ޝަރީފް (އިދާރީ މުވައްޒަފު)

ކޮމިއުނިޓީ ސާވިސަސް ކޮމިޓީ

 • އާމިނަތު އިނާޔާ (މުޤަރިރު)
 • މުޙައްމަދު ފިކުރީ (ނާއިބު މުޤައްރިރު)
 • ޢަބްދުﷲ ނާޞިރު އަޙްމަދު
 • މުޙައްމަދު އިސްމާއީލް ދީދީ
 • އާއިޝަތު ޢަބްދުލް ޤާދިރު
 • އާމިނަތު ޝެހެނާޒް (އިދާރީ މުވައްޒަފު)

ފައިނޭންސް އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޮމިޓީ

 • ޢަބްދުﷲ ނާސިރު އަޙްމަދު (މުޤަރިރު)
 • މުޙައްމަދު ފިކުރީ (ނާއިބު މުޤައްރިރު)
 • އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު
 • މުޙައްމަދު އިސްމާއީލް ދީދީ
 • އާމިނަތު އިނާޔާ
 • އަލީ މަސީހް (އިދާރީ މުވައްޒަފު)

ސްމާޓް ސިޓީ ކޮމިޓީ

 • އާމިނަތު އިނާޔާ (މުޤަރިރު)
 • އާއިޝަތު ޢަބްދުލް ޤާދިރު (ނާއިބު މުޤައްރިރު)
 • މުޙައްމަދު ފިކުރީ
 • ޢަބްދުﷲ ނާސިރު އަޙްމަދު
 • އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު
 • އަޙްމަދު އިބްރާހީމް (އިދާރީ މުވައްޒަފު)

އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް އެކްޝަން ކޮމިޓީ

 • މުޙައްމަދު ފިކުރީ (މުޤަރިރު)
 • މުޙައްމަދު އިސްމާއީލް ދީދީ (ނާއިބު މުޤައްރިރު)
 • ޢަބްދުﷲ ނާސިރު އަޙްމަދު
 • އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު
 • އާމިނަތު އިނާޔާ
 • ހަްއްވާ ރަޝީދު (އިދާރީ މުވައްޒަފު)