ކައުންސިލް ކޮމިޓީ

ޕްލޭނިން، ހައުސިން އެންޑް ލިވެބްލް ސިޓީ ކޮމިޓީ

 • އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު (މުޤަރިރު)
 • އާމިނަތު އިނާޔާ
 • މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް

ކޮމިއުނިޓީ ސާވިސަސް ކޮމިޓީ

 • އާމިނަތު އިނާޔާ (މުޤަރިރު)
 • ޢަބްދުﷲ ނާސިރު އަޙްމަދު
 • އާއިޝަތު ޢަބްދުލް ޤާދިރު

ފައިނޭންސް އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޮމިޓީ

 • ޢަބްދުﷲ ނާސިރު އަޙްމަދު (މުޤަރިރު)
 • މުޙައްމަދު ފިކުރީ
 • މުޙައްމަދު އިސްމާއީލް

ސްމާޓް ސިޓީ ކޮމިޓީ

 • އާމިނަތު އިނާޔާ (މުޤަރިރު)
 • އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު
 • މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް

އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް އެކްޝަން ކޮމިޓީ

 • މުޙައްމަދު ފިކުރީ (މުޤަރިރު)
 • ޢަބްދުﷲ ނާސިރު
 • މުޙައްމަދު އިސްމާއީލް