މިސްކިތް ފަންޑަކީ މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށްއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ފަންޑެކެވެ. އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.