އަހަރެމެންގެ މުޖުތަމައުގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްގީއަށް އެންމެންވެގެން މަސައްކަތް ކުރަމާ

ވޮލަންޓިއަރ ކުރުމަކީ ރަށުގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްގީގައި ބައިވެރިވާން ކޮންމެ ފަރުދަކަށާއި ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ފުރުސަތެކެވެ.

ވޮލަންޓިއަރ ކުރުމުގެ ތެރެއިން

  • ތިމަންނައަށް ލިބިފައިވާ ތައުލީމާއި ތަޖުރިބާ އަދި ހުނަރު މުޖްތަމައުގެ ކުރިއެރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރަން ފުރުސަތު ލިބޭ
  • އެހެން މީހުނާ ބައްދަލްވެ އިޖްތިމާއީ ގުޅުން ބަދަހިވެ އާ ކަންތައްތައް ދަސްވެ އާ ތަޖުރިބާތަކެއް ކުރަން ފުރުސަތު ލިބޭ
  • މުޖްތަމައުގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްގީއަށް ތިމަންނައަށްވެސް މަސައްކަތްކޮށްދެވުނުކަމުގެ ހިތްހަމަޖެހުން ލިބޭ
council group photo

ވޮލަންޓިއަރ ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ތިރީގައިވާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރައްވާ.

ވޮލެންޓިއަރކުރަން ބޭނުން