ތައާރަފް

މޭޔަރ އިސްމާޢިލް ރަފީޤަކީ ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ މޭޔަރެވެ. އިސްމާޢިލް ރަފީޤް މޭޔަރުގެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބުކުރެވުނީ، 10 އެޕްރީލް 2021 ގައި ބޭއްވުނު ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ އިންތިޚާބުގައެވެ.
މޭޔަރ އިސްމާޢިލް ރަފީޤް ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރެއްވީ ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުންނާއި، މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް އަދި މެލޭޝިޔާއިންނެވެ. މަޖީދިއްޔާއިން އޯ ލެވެލް ނިންމެވުމަށްފަހު، އެކައުންޓިންގ ދާއިރާއިން ޑިގްރީ ނެންގެވީ މެލޭޝިޔާގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީންނެވެ. ކިޔަވާވިދާޅުވުމަށްފަހު، ރިސޯޓު ދާއިރާގައި 1998 ވަނަ އަހަރު މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ. އެއަށްފަހު، 1999 ވަނަ އަހަރު ޕްރައިޒިންގ އެންޑް މަރކެޓް އެނެލިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ދިރާގައި ގުޅިވަޑައިގެން، އެ ކުންފުނީގެ އެކި މަޤާމުތައް އަދާކުރެއްވެވިއެވެ. މޭޔަރ އިސްމާއިލް ރަފީޤު ސަތާރަ އަހަރު ވަންދެން ދިރާގުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރެއްވުމަށްފަހު، ސެޕްޓެމްބަރ 2016 ގައި ދިރާގުން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއިރު މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ބިޒްނަސް ޑިވޮލޮޕްމެންޓް މެނޭޖަރގެ މަޤާމުގައެވެ. މީގެއިތުރުން، މޭޔަރ އިސްމާޢިލް ރަފީޤްވަނީ ރާއްޖޭގައި އޮންލައިން ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމަށް އެޕްރީލް 2009 ވަނަ އަހަރު އައިބޭ ތަޢާރަފް ކޮށްފައެވެ.
މޭޔަރ އިސްމާޢިލް ރަފީޤަކީ އިންޓަރނެޓާއި، ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަން އިންޑަސްޓްރީގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވަންދެން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ، އެދައިރާއިން ގިނަ ތަޖުރިބާތަކެއް ލިބިފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. މީގެ އިތުރުން، ދެމެހެއްޓެނި ތަރައްޤީގެ ރޮނގުންނާއި، މާރކެޓިން، ޓެލެކޮމް އަދި ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން ކުރުމުއްދަތުގެ ގިނަ ކޯސްތަކާއި ޓްރެއިނިންގތައް ވަނީ ފުރިހަމަކުރައްވާފައެވެ.

އިންތިޚާބީ ދާއިރާ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ހުވާކުރި ތާރީޚް

16 މެއި 2021

ޕާޓީ

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ