ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު
30 މެއި 2022

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތް

އެމް.ޓީ .ހޯގާޑް

މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް

ހިނގަމުންދަނީ

މަސައްަކަތް ފެށި ތާރީޚް

12 ޑިސެމްބަރ 2021

މަޝްރޫޢުގެ ތަފްސީލް:

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ޒަމަންވީ ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން މިސިޓީގެ ބަނދަރުގެ އުތުރުން ފެށިގެން ރަށުގެ އިރުމަތީ ފަރާތުގައި 2650 މީޓަރުގެ ބޮޑުހިލައިގެ ތޮއްޓެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.މި މަޝްރޫޢަކީ ނެދަލެންޑް ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީއާއި ކުވެއިތު ފަންޑުގެ ލޯނު އެހީއާ ދިވެހި ސަރުކާރުން ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދާ މަޝްރޫޢެކެވެ.

ފޮޓޯ ގެލަރީ