ދޫޑިގަން އަވަށު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން

ދޫޑިގަން އަވަށު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
30 މެއި 2022

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތް

( ތިޙްނާން އިންވެސްޓްމެންޓް (ފެންސްގެ މަސައްކަތް

މަސައްަކަތް ފެށި ތާރީޚް

14 މާރިޗް 2022

މަޝްރޫޢުގެ ތަފްސީލް:

މިސިޓީގެ ޒުވާނުން ކުޅިވަރަށް އަހުލުވެރިކަމަށާއި، ބައިނަލަގުވާމީ ފެންވަރުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ބޭއްވޭނެ ދަނޑެއް ބިނާކުރުމުގެ އުއްމީދުގައި، ސަރުކާރުން ދޫނޑިގަމުގައި ޤާއިމްކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ޓާރފް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް 2021 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ފަށާފައެވެ.

ފޮޓޯ ގެލަރީ