މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް 16 ކްލާސްރޫމް އަދި ކޮމްޕިއުޓާރ ލެބް އިމާރާތް

މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް 16 ކްލާސްރޫމް އަދި ކޮމްޕިއުޓާރ ލެބް އިމާރާތް
30 މެއި 2022

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތް

އިނޯކާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް

ހިނގަމުންދަނީ

މަސައްަކަތް ފެށި ތާރީޚް

10 ސެޕްޓެމްބަރ 2021

މަޝްރޫޢުގެ ތަފްސީލް:

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ އިމާރާތްތައް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢޫގެ ދަށުން، މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްގައި 16 ކުލާސް ރޫމު އަދި ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.

ފޮޓޯ ގެލަރީ