ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
30 މެއި 2022

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތް

ރައިޒާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް

ހިނގަމުންދަނީ

މަސައްަކަތް ފެށި ތާރީޚް

17 އެޕްރީލް 2022

މަޝްރޫޢުގެ ތަފްސީލް:

ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ ގޮފިތައް ހިންގުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް، ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް އިތުރު ލުއިފަސޭހަތަކެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން 365 ދުވަސްތެރޭގައި ދެ ފަންގިފިލާއަށް ޢިމާރާތްކުރާގޮތަށް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 2022 ވަނަ އަހަރު އެޕްރީލް މަހު ވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައެވެ. މިޢިމާރާތުގެ ގްރައުންޑް ފްލޯގައި އޮޑިޓޯރިމަކާއި، ލައިބްރަރީއެއް އަދި މީޓިން ރޫމެއް ހަދަން ނިންމާފައިވާއިރު ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައި ހަތަރު ކްލާސް ރޫމާއި ނަމާދު ކުރާނެ ތަނެއް ޢިމާރާތްކުރާނެއެވެ. ނަމާދުކުރާ ޖާގައިގައި އެއްފަހަރާ 30 މީހުންނަށް ނަމާދުކުރެވޭނެއެވެ.


ފޮޓޯ ގެލަރީ