ނޭޗަރ ޕާކު މަރާމާތުކުރުމާއި ބޯޑުވޯލްކް މަރާމާތުކުރުން

ނޭޗަރ ޕާކު މަރާމާތުކުރުމާއި ބޯޑުވޯލްކް މަރާމާތުކުރުން
28 ޖުލައި 2022

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތް

ތިހުނާން އިންވެސްޓްމަންޓް

މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް

ހިނގަމުންދަނީ

މަސައްަކަތް ފެށި ތާރީޚް

16 މެއި 2022

މަޝްރޫޢުގެ ތަފްސީލް:

ފުވައްމުލަކު ނޭޗަރ ޕާކުގެ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ކުރިއަށް އެބަގެންދެއެވެ. މިގޮތުން، ނޭޗަރ ޕާކުގެ އިމާރާތުގެ އާބާތުރަ ފިލުވައި، ބޯޑު ވޯލްކް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ވަނީ ފަށާފައެވެ.

ފޮޓޯ ގެލަރީ