މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތް

އެމޭން މޯލްޑިވެސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް

ހިނގަމުންދަނީ

މަސައްަކަތް ފެށި ތާރީޚް

29 އޮގަސްޓް 2021

މަޝްރޫޢުގެ ތަފްސީލް:

މި ސިޓީގެ މިސްކިތްމަގު އަވަށުގައި ހުންނަ ތިރީސް އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ ލިލީ މިސްކިތަކީ ޖާގައިގެ ގޮތުން ކުޑަ މިސްކިތަކަށް ވުމުން މިސްކިތް333 ދުވަސް ތެރޭގައި އަލުން އިމާރާތް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައި، އެ މިސްކިތް އެއް ފަހަރާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް ނަމާދު ކުރެވޭ ގޮތަށް ދެ ފަންގިފިލާއަށް އިމާރާތްކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރު ފަށާފައެވެ. އެ ތަނުގައި މިސްކިތެއް އަޅަން ނިންމީ އާބާދީވެސް ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ވާތީ އެވެ.
ފޮޓޯ ގެލަރީ