ދިގުވާނޑު ފުޓްސަލް ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
30 މެއި 2022

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތް

އޭއައިޖީ އިންވެސްޓްމެންޓް

މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް

ހިނގަމުންދަނީ

މަސައްަކަތް ފެށި ތާރީޚް

26 މެއި 2022

މަޝްރޫޢުގެ ތަފްސީލް:

މިސިޓީގެ ދިގުވާނޑު އަވަށުގެ ޒުވާނުން ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ ތަނެއް ނެތުމުން، ޒުވާނުންނަށް ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ ފަހި ފުރުސަތުތަކެއް ހޯދައި ދިނުމަށްޓަކައި އެއަވަށުގައި ފުޓް ސެލް ދަނޑު ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ވަނީ ފެށިގެން ގޮސްފައެވެ. މިގޮތުންދިގުވާނޑު ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެގްރިމެންޓް ކުރެވި އަމަލީ މަސައްކަތް ވަނީ ފެށިފައެވެ.

ފޮޓޯ ގެލަރީ