މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތް

ޒެބޮކް

މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް

ހިނގަމުންދަނީ

މަސައްަކަތް ފެށި ތާރީޚް

11 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

މަޝްރޫޢުގެ ތަފްސީލް:

ޕީއެސްއައިޕީ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން މިސިޓީގައި ޤާއިމްކުރާ ވޮލީ ކޯޓުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑު ބައެއް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައި. މި ކޯޓު ޤާއިމްކޮށްފައިވަނީ މިސިޓީގެ ކަނދުވަލި ދަނޑުގައި.ފޮޓޯ ގެލަރީ