ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުން
30 މެއި 2022

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތް

ރައިޒާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް

ހިނގަމުންދަނީ

މަސައްަކަތް ފެށި ތާރީޚް

10 ފެބްރުއަރީ 2021

މަޝްރޫޢުގެ ތަފްސީލް:

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ އިމާރާތަށް، އިތުރުކުރާ މި ބައިގައި ލެބޯޓްރީ އެއް ގާއިމުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު އޯޕީޑީ ރޫމްތަކާއި ފިޒިއޮތެރަޕީ ޑިޕާޓްމެންޓް އެ ތަނަށް ބަދަލުކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އަލަށް އިމާރާތްކުރާ ބައިގައި ޕީސީއާރް ލެބްވެސް ގައިމުކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މީގެ ކުރިންވެސް ހޮސްޕިޓަލަށް އިތުރުކުރި ބައިގައި ވަނީ ޑައިލިސިސް ސެންޓަރަކާއި ބައެއް އެހެން ޚިދުމަތްތައް ގާއިމުކޮށްފައެވެ.

ފޮޓޯ ގެލަރީ