ކޮވިޑް19

ވެކްސިން ޖެހުން

ވެކްސިން ޖެހުން ކުރިއަށްދާނީ ކޮންމެ ހޯމަ ދުވަހަކު:

8:00 - 16:00

މުހިންމު ނަންބަރުތައް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

1618

ސޯޝަލް ސަޕޯޓް ޑެސްކް

7487900

ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ

7252363

ރެޕިޑް ރިސްޕޮންސް ޓީމް

9988232

ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލް

6861611

ފުވައްމުލައް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

6865013

ފުވައްމުލައް ފަޔާރ ސްޓޭޝަން

6869118