ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން

ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން
9 ފެބްރުއަރީ 2023
ފެށޭ ތާރީޚް: 25 ފެބްރުއަރީ 2023 (މެންދުރު 15:30)
އިވެންޓް އޮންނަތަން: ކުރުނދުމާ މާލަމް (ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް)

2022 ވަނަ އަހަރު މިކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ ޙަރަކާތްތަކާއި، މާލީ ރިޕޯޓު އަދި 2021 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ އޯޑިޓް ރިޕޯޓު ހިއްސާކުރުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ޢާންމު ބައްދަލުވުން