ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2024

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2024
10 މާރިޗް 2024
ފެށޭ ތާރީޚް: 6 ޖުލައި 2024 (މެންދުރު 15:0)

މިމުބާރާތަކީ 2024 ވަނަ އަހަރު ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުޅިވަރު ކަލަންޑަރުގައި ހިމަނައިގެން ބާއްވާ މުބާރާތެކެވެ. މިމުބާރާތަކީ ފިރިހެނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވާ މުބާރާތެކެވެ. މި މުބާރާތަކީ ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިޖުތިމާއި ރޫޚު އާލާކޮށް ހުނަރުވެރި ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން އުފައްދައި ކުޅުންތެރިންނަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައި ދިނުމުގެ މަޤްސަދުގައި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން ރަވާ ހިންގާ މުބާރާތެކެވެ.