ވެޓެރެންސް ފުޓްސަލް މުބާރާތް

ވެޓެރެންސް ފުޓްސަލް މުބާރާތް
12 މާރިޗް 2024
ފެށޭ ތާރީޚް: 20 ސެޕްޓެމްބަރ 2024 (ރޭގަނޑު 19:0)

މިމުބާރާތާކީ ފުވައްމުލަކުގައި ފުޓްސެލްގެ ރޫޙް އާލާކޮށް ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ރަނގަޅު ސިއްޙަތެއްގައި ތިބުމަށް ކަސްރަތުގެ މާހައުލަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން ރަވާ ހިންގާ މުބާރާތެކެވެ. މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ފުވައްމުލަކު އަވަށް ތަކުގެ ޓީމްތަކަށެވެ. މި މުބާރާތް އާމާޒު ކުރެވިފައިވަނީ އުމުރުން 40 އަހަރުން މަތީގެ ފިރިހެނުންނަށެވެ.