މާމަ ކާފަ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ ހަރަކާތް

މާމަ ކާފަ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ ހަރަކާތް
30 އޮގަސްޓް 2023
ފެށޭ ތާރީޚް: 2 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 ( 4:0)
ނިމޭ ތާރީޚް: 2 ސެޕްޓެމްބަރ 2023
އިވެންޓް އޮންނަތަން: ފުވައްމުލަކު ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީ

މާމަ ކާފައިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މާމަ/ކާފަ އަށް ކާޑު/އާރޓް ކްރާފްޓް ހެދުން·

މިހަރަކާތް ކުރިއަށްގެންދާނީ02 ސެޕްޓެމްބަރ 2023ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު 09:00 އިން 12:00 އަށް ފުވައްމުލަކު ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީގައި.

މިހަރާކާތުގައި 16 އަހަރުން ދަށުގެ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްވެސް ބައިވެރިވެވޭނެ.

ލައިބްރަރީ އިން ކާޑް/އާރޓް ކްރާފްޓް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ފޯރުކޮށްދެވޭނެ(ބައިވެރިން ބޭނުންނަމަ އަމިއްލަ ސާމާނު ގެނެވޭނެ)·

މާމަ/ކާފަ އަށް ކާޑު ހަވާލު ކުރާ ފޮޓޯ އެއް ނެގުމަށްފަހު ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ގެ ކޮމިއުނިޓީ ސާވިސް ގެ ވައިބަރ 7487900 އަށް ފޮނުވުން އެދެން.

މިހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވާ ކުދިންނަށް މާމަ/ކާފަ އަށް ދިނުމަށް ހަދިޔާ ދެވޭނެ.