އަންހެނުނާއި އަންހެންކުދިންނާއި ދެކޮޅަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމާއި ގުޅޭ ވޯރކްޝޮޕް

އަންހެނުނާއި އަންހެންކުދިންނާއި ދެކޮޅަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމާއި ގުޅޭ ވޯރކްޝޮޕް
12 ޑިސެމްބަރ 2023
ފެށޭ ތާރީޚް: 10 ޑިސެމްބަރ 2023 ( 3:0)
ނިމޭ ތާރީޚް: 10 ޑިސެމްބަރ 2023
އިވެންޓް އޮންނަތަން: ކުރުނދުމާ މާލަމް

އަންހެނުނާއި އަންހެންކުދިންނާއި ދެކޮޅަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ 16 Days of Activism against Gender-based Violence ޙަރާކާތުގައި ކައުންސިލްގެ ސަޕޯޓް ސްޓާފުނަށް މަޢުލޫމާތުދިނުމަށް ވޯރކްޝޮޕެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މި ވޯރކްޝޮޕް ބޭއްވިފައިވަނީ ކައުންސިލާއި އިބަމަ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސްސަރވިސް،ފެމެލީއެންޑް ޗިލްޑްރެންސަރވިސް، ވިމެންއިން ޓެކް އަދި ވިމެން އިން ފުވައްމުލައް ގުޅިގެންނެވެ.