ރަށި ބާޒާރޮ 2023

ރަށި ބާޒާރޮ 2023
18 ޖެނުއަރީ 2023
ފެށޭ ތާރީޚް: 4 ފެބްރުއަރީ 2023 (ރޭގަނޑު 19:0)
ނިމޭ ތާރީޚް: 9 ފެބްރުއަރީ 2023

5 ފެބުރުވަރީ އިން 10 ފެބުރުވަރީ 2023 އަށް އިންޓަރ ސްކޫލް އެތްލެޓިކްސް މީޓް 2023 ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ބޭއްވުމަށް ހަމެޖެހިފައިވާތީ، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާއި މިކައުންސިލް ގުޅިގެން ބާއްވާ ނައިޓްމާރކެޓް.