ޤުރުއާނާއި ސައިންސް ފޯރަމް 1444

ޤުރުއާނާއި ސައިންސް ފޯރަމް 1444
22 މާރިޗް 2023
ފެށޭ ތާރީޚް: 25 މާރިޗް 2023 (ރޭގަނޑު 19:30)
ނިމޭ ތާރީޚް: 31 މާރިޗް 2023
އިވެންޓް އޮންނަތަން: Kurundhuma Maalam - Fuvahmulah City Council

ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި އިސްލާމްދީނަށް ލޯބި ޖެއްސުމާއި ދީނަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ސްކޫލްތައް ގުޅިގެން ބާއްވަމުން ގެންދާ ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމް "ޤުރުއާނާއި ސައިންސް ފޯރަމް" 26 މާރިޗު 2023 އިން 31 މާރިޗު 2023 އަށް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

26 މާރިޗް 2023 ، ގަޑި: 21:30

ޏ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު - ކީރިތި ޤުރުއާނުގައިވާ އެސްޓްރޮނޮމީ ޢިލްމުގެ މަޢުލޫމާތުތައް (އިރާއި ހަނދާއި ތަރިތައް)

27 މާރިޗް 2023 ، ގަޑި: 21:30

ބްރައިޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ފުވައްމުލައް ސްކޫލް - ކީރިތި ޤުރުއާނުގައިވާ ޖިއޮލޮޖީގެ ޢިލްމުގެ މަޢުލޫމާތުތައް (ވޯޓަރ ސައިކަލް، ފަރުބަދަތައް)

28 މާރިޗް 2023 ، ގަޑި: 21:30

މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް - ކީރިތި ޤުރުއާނުގައިވާ ބަޔޮލޮޖީ ޢިލްމުގެ މަޢުލޫމާތުތައް (ބޮޓެނީ، ފިޒިއޮލޮޖީ)

29 މާރިޗް 2023 ، ގަޑި: 21:30

ހާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލް - ކީރިތި ޤުރުއާނުގައިވާ އެމްބްރޮލޮޖީ ޢިލްމުގެ މަޢުލޫމާތުތައް (އިންސާނާ އުފެއްދެވުން)

30 މާރިޗް 2023 ، ގަޑި: 16:30

އައިޑިއަލް ސްކޫލް - ކީރިތި ޤުރުއާނުގައިވާ މޭވާގެ ވާހަކަތައް

31 މާރިޗް 2023 ، ގަޑި: 21:30

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް - ކީރިތި ޤުރުއާނުގައިވާ ދުނިޔޭގެ ވާހަކަތައް