ހަފުތާ ރެސް
14 ފެބްރުއަރީ 2023
ފެށޭ ތާރީޚް: 19 ފެބްރުއަރީ 2023 (ރޭގަނޑު 19:0)
ނިމޭ ތާރީޚް: 26 ފެބްރުއަރީ 2023

މިޕްރޮގްރާމަކީ މުޖުތަމަޢުގައި ހުންނަ އެކިއެކި މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭ ދާއިރާތަކުން އާންމުންނާއި ޒުވާނުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، ޒުވާނުން ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ނެރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވިގެން ދިޔުމާއި، މުޖުތަމަޢުގެ އެއްބައިވަންތަކަމާއި، އެއްބައިވަންތަކަން ކުރިއަރުވައި ދެމެހެއްޓުމުގެ މަޤުސަދުގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އާއި ގުޅިގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕޮރްރާމެއް