ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް 2024

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް 2024
10 މާރިޗް 2024
ފެށޭ ތާރީޚް: 5 ޖޫން 2024 (މެންދުރު 15:0)
އިވެންޓް އޮންނަތަން: Fuvahmulah City Indoor badminton Hall

މިމުބާރާތަކީ 2024 ވަނަ އަހަރު ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުޅިވަރު ކަލަންޑަރުގައި ހިމަނައިގެން ބާއްވާ މުބާރާތެކެވެ. މި މުބާރާތަކީ ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވާ މުބާރާތެކެވެ. މިމުބާރާތުގެ މަޤްސަދަކީ ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ފަރުދީ ފެންވަރެއްގައި ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމާއި، ބެޑްމިންޓަން ކުޅޭ ކުޅުންތެރިންގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމާއި އެކު ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ބެޑްމިންޓަންގެ މަޤްބޫލްކަން އިތުރުކުރުމާއި، އަދި ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އަވަށްތަކުގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކުރުމާއި ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ އިޖުތިމާޢީ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައި ދިނުމެވެ.