އިންޓަރ ސްކޫލް އެތްލެޓިކްސް މީޓް 2023

އިންޓަރ ސްކޫލް އެތްލެޓިކްސް މީޓް 2023
8 ޖެނުއަރީ 2023
ފެށޭ ތާރީޚް: 4 ފެބްރުއަރީ 2023 (ރޭގަނޑު 19:0)
ނިމޭ ތާރީޚް: 10 ފެބްރުއަރީ 2023

އެތްލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން އެ މިސިޓީގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންޓަ ސްކޫލް އެތްލެޓިކްސް މުބާރާްތް 2022.