ހޭންޑް ބޯލް ރެފްރީ ކޯސް

ހޭންޑް ބޯލް ރެފްރީ ކޯސް
17 ޖެނުއަރީ 2024
ފެށޭ ތާރީޚް: 15 ޖެނުއަރީ 2024 (ހެނދުނު 11:0)
ނިމޭ ތާރީޚް: 24 ޖެނުއަރީ 2024

މި ކޯހަކީ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލާއި، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯޓްސް އަދި ހޭންޑްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ގުޅިގެން މި ސިޓީގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ކޯހެކެވެ. 15 ޖަނަވަރީ 2024 އިން 24 ޖަނަވަރީ 2024 އަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މިކޯހުގައި ޖުމްލަ 24 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެ 08 ފަރާތަކުން ރެފްރީ ކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް ހާސިލް ކޮށްފައި ވެއެވެ.