ޚަބަރު ކިޔުމުގެ މުބާރާތް

ޚަބަރު ކިޔުމުގެ މުބާރާތް
19 ފެބްރުއަރީ 2024
ފެށޭ ތާރީޚް: 2 މާރިޗް 2024 (ރޭގަނޑު 19:0)
ނިމޭ ތާރީޚް: 2 މާރިޗް 2024
އިވެންޓް އޮންނަތަން: ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް

މިމުބާރާތަކީ މިއަހަރުގެ މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ފުވައްމުލައް ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީ އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޚަބަރު ކިޔުމުގެ މުބާރާތެކެވެ. މިއީ އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން 9 އަހަރާއި 17 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މުބާރާތެކެވެ. މިމުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 3 ޢުމުރު ފުރައަކަށް ބަހައިލައިގެންނެވެ.