އިންޓަރ ސްކޫލް ހޭންޑް ބޯލް މުބާރާތް

އިންޓަރ ސްކޫލް ހޭންޑް ބޯލް މުބާރާތް
12 މާރިޗް 2024
ފެށޭ ތާރީޚް: 23 އޮގަސްޓް 2024 (ރޭގަނޑު 19:0)

މިމުބާރާތަކީ 2024 ވަނަ އަހަރު ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުޅިވަރު ކަލަންޑަރުގައި ހިމަނައިގެން ބާއްވާ މުބާރާތެކެވެ. މިމުބާރާތަކީ ފުވައްމުލަކުގެ ސްކޫލްތަކުގެ އަންހެން ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވާ މުބާރާތެކެވެ. މިމުބާރާތަކީ ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އިޖުތިމާއި ރޫޚު އާލާކޮށް ހުނަރުވެރި ހޭންޑްބޯލް ކުޅުންތެރިން އުފައްދައި ދަރިވަރުންނަކީ ސިއްޙީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ބަޔަކަށް ހެދުމުގެ މާތް މަޤުޞަދުގައި ފުވައްމުލަކުގެ އެކި ސްކޫލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން ރާވާ ހިންގާ މުބާރާތެކެވެ.