ފުވައްމުލަކު ސިޓީ މިސްކިތްމަގު " އޯސަމް " ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ގުޅޭ:

24 އޮގަސްޓް 2023
ސުންގަޑި: 28 އޮގަސްޓް 2023 (ހެނދުނު 8:0)

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ މިސްކިތްމަގު "އޯސަމް" ގޯއްޗަށް ހަދާފައިވާ ނަންބަރު 468-FCC/IGR/2020/27 (09 މާރިޗް 2020) ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން މިއިދާރާ އަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.
ވީމާ މިދެންނެވި ރަޖިސްޓްރީ އާއިބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 2023 އޮގަސްޓް 28 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ފުވައްމުލަކު ސިޓީކައުންސިލްގެ ލޭންޑް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނަށް (ކުރީގެ ރަށުއޮފީސް) އަންގަވާ ދެއްވުން އެދެމެވެ.