ސިޓީކައުންސިލް ހިންގުމާއި ސިޓީގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްގީއަށް ކަންކަން ނިންމުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށްް އުފައްދާފައިވާ ލަފާދޭ ބޯޑުތަކަކީ ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެބަޔަކަށް ލިބިފައިހުރި ތައުލީމާއި ތަޖުރިބާ ބޭނުންކޮށްގެން އެކި ކަންކަމުގައި ލަފާދިނުމަށް ހުޅުވިފައި އޮތް ވަރަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތެކެވެ.