އެއްގަމު އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވޭތޯ ބެލުން

13 މާރިޗް 2024
ސުންގަޑި: 28 މާރިޗް 2024 (ހެނދުނު 7:0)

އެއްގަމު އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވޭތޯ ބެލުން

ލ. ކަލައިދޫ ކަޝްމީރުސްނޯ މޫސާ ރިޟްވާނުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ނަންބަރުA0H3529 (A) މޮޓޯސައިކަލުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން މިއިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މިރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 28 މާޗް 2024 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގައި ދިނުން އެދެމެވެ.