ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު

30 މާރިޗް 2024
ސުންގަޑި: 3 އެޕްރީލް 2024 (ހެނދުނު 8:0)

މިކައުންސިލްގެ ނަންބަރު (IUL)468-HR/468/2024/70(މާރިޗު2024) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެންކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓްމަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު އިޢުލާންކުރީމެވެ.

މި ޝީޓް އާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން 03 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މިކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނެ އެވެ.

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ.މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.