"ލިލީޕާކް" ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި ގުޅޭ

20 މާރިޗް 2024
ސުންގަޑި: 27 މާރިޗް 2024 (ހެނދުނު 7:0)

ފުވައްމުލަކު މާދަޑު ލިލީޕާކް ކިޔާ ގޯއްޗަށް ބޮޑުރާގެ ނަމުގައި ހަދައިދެވިފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ

(R-4)75/2004ގ. (11 އޮގަސްޓް 2004) ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ މިދެންނެވި ލިލީޕާކް ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 2024 މާރޗް 27 ވާ ބުދަ ދުވަހު 12:00 ގެ ކުރިން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.