ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ފުނާޑު " އާޝިއާ " ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ގުޅޭ

14 މާރިޗް 2023
ސުންގަޑި: 21 މާރިޗް 2023 (ހެނދުނު 8:0)

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ފުނާޑު "އާޝިއާ" ގޯއްޗަށް ހަދާފައިވާ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން މިއިދާރާ އަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ މިދެންނެވި ރަޖިސްޓްރީ އާއިބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 2023 މާރިޗް 21 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ފުވައްމުލަކު ސިޓީކައުންސިލްގެ ލޭންޑް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނަށް (ކުރީގެ ރަށުއޮފީސް) އަންގަވާ ދެއްވުން އެދެމެވެ.

21 ޝަޢުބާން 1444ހ.

13 މާރިޗް 2023 މ.