ފުވައްމުލައް ސިޓީ ދަޑިމަގު " މިރިހިމާގެ" ރަޖިސްޓްރީ އާއި ގުޅޭ

15 މެއި 2024|(IUL)468-LMS/468/2024/104
ސުންގަޑި: 19 މެއި 2024 (ހެނދުނު 8:0)

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ދަޑިމަގު"މިރިހިމާގެ" ގޯއްޗަށް ހަދައިދީފައިވާ ނަންބަރު468-FCC/IGR/2020/84(05.11.2020)ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން މިއިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ މިރިހިމާގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއިބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 2024 މޭ 19 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ފުވައްމުލަކު ސިޓީކައުންސިލްގެ ލޭންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސެކްޝަނަށް (ކުރީގެ ރަށުއޮފީސް) އަންގަވާ ދެއްވުން އެދެމެވެ.