އެއްގަމު އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވޭތޯ ބެލުން

12 ފެބްރުއަރީ 2024|(IUL)468-VR/468/2024/34
ސުންގަޑި: 22 ފެބްރުއަރީ 2024 (ހެނދުނު 7:0)

އެއްގަމު އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވޭތޯ ބެލުން

ޏ. ފުވައްމުލައް މާޖެހިގެ ޙައްވާ މުޙައްމަދުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ނަންބަރުA0N3593 (B) މޮޓޯސައިކަލުގެރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން މިއިދާރާއަށްވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މިރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 22 ފެބްރުއަރީ 2024 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގައި ދިނުން އެދެމެވެ.