ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ފުނާޑު " ރަންދޯދިގެ " އ.ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ގުޅޭ

31 އޮކްޓޯބަރ 2022
ސުންގަޑި: 10 ނޮވެމްބަރ 2022 (ހެނދުނު 8:0)

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ފުނާޑު "ރަންދޯދިގެ" ގޯއްޗަށް ހަދާފައިވާ ނަންބަރ6/63( 19.03.2008) ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން އެގޯތީގެ ވެރިފަރާތުން ވަނީ މިއިދާރާ އަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ މިދެންނެވި ރަޖިސްޓްރީ އާއިބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 2022 ނޮވެމްބަރު 10 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ފުވައްމުލަކު ސިޓީކައުންސިލްގެ ލޭންޑް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަނަށް (ކުރީގެ ރަށުއޮފީސް) އަންގަވާ ދެއްވުން އެދެމެވެ.

06 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1444ހ.

31 އޮކްޓޯބަރު 2022 މ.