އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭ

10 ޖުލައި 2023

އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭ


ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ޚިދުމަތްތައް 10 ޖުލައި 2023 އިން ފެށިގެން، "ވަން ގަވް" (ނޭޝަނަލް ވަން ސްޓޮޕް ޝޮޕް ސަރވިސް) އިން އޮންލައިން ކޮށް ލިބޭނެ ވާހަކަ އާންމުކޮށް އަންގާ އިއުލާން ކުރަމެވެ.  

 • ވަކިކަމަކަށް ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ

Building or Land Use Permit

 • މައްސަލަ ހުށަހެޅުން

Submission of Complaint

 • ނަން ފާސްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް (ބިން)

 Land Name Approval

 • ވިޔަފާރިއާއި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބަންޑާރަ ބިން އަމިއްލަކުރުމުގެ ޚިދުމަތް

 Application for ownership change to private land

 • އޮޑިހަރުގެ އެޅުމުގެ ހުއްދައިގެ ޚިދުމަތް

 Permit for construction of Shipyard

 • ގޯތި، ޢިމާރާތާއި ގޯތި ރަޖިސްޓަރީތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅޭ ޚިދުމަތް

Change Land & Building Registration

 • ގޯތި، ޢިމާރާތާއި ގޯތި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދިހުށަހެޅުން

 Land & Building Registration

 • ޢިމާރާތާއި ގޯތި ރަޖިސްޓަރީ އާ ކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުން

 Renewal of Land & Building Registration

 • ގޯތި ބައި ކުރުމާއި ގުޅިގެން އިންފާރު ރޭނުން ފަދަ ކަންކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުން

Application for Boundary Demarcation Related Services

 • ހަތަރު ފުރޮޅިލީ އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ދޫކުރާ ލިޔުމަށް އެދި ހުށަހެޅުން

 Garage Permit for Vehicles

 • އެކި ފަރާތްތަކުން ކައުންސިލް އަދި މިސްކިތްތަކަށް ތަކެތި ހަދިޔާކުރުމާއި، އިމާރާތްފަދަ ތަންތަން ހިލޭ ސާބަހަށް މަރާމާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ

 Item Donation Approval 

 • މިސްކިތްތަކުގައި ދީނީ ދަރުސާއި، ވަޢުޠު އަދި ދީނީ ފޮތް ކިޔަވައިދިނުމުގެ ހުއްދަ

Permit to Reach Religious Teachings   

 • އައިބަށް ކަށު ނަމާދު ކުރުމުގެ ހުއްދަ

Permit to Conduct Absentee Funeral Prayers     

 • ބިލްބޯޑުފަދަ އެކިއެކި އިޝްތިހާރުތައް ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަ

  Billboard Application

 • މަގުމަތީގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ

 Issuance of Road Permit

 • އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދުތަކުގައި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ

Permit to Conduct Events and Activities in Public Places

 • ފުވައްމުލަކު ބަނދަރު އެއްގަމުތޮއްޓަށް ކައިރިކު   ރުމުގެ ހުއްދަ

Permit to enter Fuvahmulah City Harbour

10 ޖުލައި 2023