ފުވައްމުލައް ސިޓީ ދަޑިމަގު "އިރުމަތީގެ" ރަޖިސްޓްރީ އާއި ގުޅޭ

1 ޖުލައި 2024|(IUL)468-LMS/468/2024/149
ސުންގަޑި: 4 ޖުލައި 2024 (ހެނދުނު 8:0)

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ދަޑިމަގު"އިރުމަތީގެ" ގޯއްޗަށް ހަދައިދީފައިވާ ނަންބަރު 9/1 (19.02.1994) ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން މިއިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ "އިރުމަތީގެ" ރަޖިސްޓްރީ އާއިބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 2024 ޖުލައި 04 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ފުވައްމުލައް ސިޓީކައުންސިލްގެ ލޭންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސެކްޝަނަށް (ކުރީގެ ރަށުއޮފީސް) އަންގަވާ ދެއްވުން އެދެމެވެ.