ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއަކާއި ބެހޭ

8 ނޮވެމްބަރ 2022
ސުންގަޑި: 13 ނޮވެމްބަރ 2022 (ހެނދުނު 7:0)

ޏ. ފުވައްމުލައް ސިޓީ، ހޯދަޑު "އާސް" އަށް ހަދައިދެވިފައިވާ ނަންބަރު 468-FCC/GR/2019/12 (09.06.2019) ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން މި އިދާރާއަށް ވަނީހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ މިދެންނެވި ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 2022 ނޮވެމްބަރު 13 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ލޭންޑް ސެކްޝަނަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

12 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1444

06 ނޮވެންބަރު 2022