19 ޖެނުއަރީ 2023
ސުންގަޑި: 24 ޖެނުއަރީ 2023 ( 4:0)

ފުވައްމުލަކު ދޫޑިގަން އަވަށު ސްޓޯމް ވޯޓަރ ޕަންޕު ބެހެއްޓުމަށް، ކަރަންފޫގެ ބިއްދޮށުގައި ހުރި ނަންބަރު 01، 02، 03، އަދި 04 ނަންބަރު ޖަހާފައިވާ ރުއްތަކުގެ ނީލަންކިޔުން 2023 ޖަނަވަރީ 24 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 09:00 ގައި ކަރަންފޫގެ ކައިރީގައި އޮންނާނެއެވެ.

ނީލަމުން ރުއްތައް ނަންގަވާ ފަރާތްތަކުން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފައިސާ ދެއްކެވުމަށް ފަހު 03 ދުވަހުގެ ތެރޭ އެރުއްތައް ކަނޑާ އެތަނުން ރުއްތަކުގެ ބައިތައް ނަންގަވަން ވާނެއެވެ. ވީމާ، މި ނީލަމުގައި ވީހާ ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ބައިވެރިވުމަކީ މިކައުންސިލްގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ.

25 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1444ހ.

18 ޖަނަވަރީ 2023މ.