ފުވައްމުލައް ސިޓީ ހޯދަޑު "މާރަވަން" ރަޖިސްޓްރީ އާއި ގުޅޭ

1 ޖުލައި 2024|(IUL)468-LMS/468/2024/152
ސުންގަޑި: 4 ޖުލައި 2024 (ހެނދުނު 8:0)

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ހޯދަޑު"މާރަވަން" ގޯއްޗަށް ހަދައިދީފައިވާ ނަންބަރު 311/3 (23.02.2015) ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން މިއިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ "މާރަވަން" ރަޖިސްޓްރީ އާއިބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 2024 ޖުލައި 04 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ފުވައްމުލައް ސިޓީކައުންސިލްގެ ލޭންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސެކްޝަނަށް (ކުރީގެ ރަށުއޮފީސް) އަންގަވާ ދެއްވުން އެދެމެވެ.