ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވޭތޯ ބެލުން

11 ސެޕްޓެމްބަރ 2022
ސުންގަޑި: 20 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 (ރޭގަނޑު 19:0)

ޏ.ފުވައްމުލައް / މެރީ، މުޙައްމަދު ޙައިޘަމްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ނަންބަރު A0F1936 (B)މޮޓޯސައިކަލްގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން މިއިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 21 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 ގެކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގައި ދިނުން އެދެމެވެ.

12 ޞަފަރު 1444 08 ސެޕްޓެމްބަރ 2022