ވެރިފަރާތްހޯދުން

15 ނޮވެމްބަރ 2023|(IUL)468-LMS/468/2023/328
ސުންގަޑި: 22 ނޮވެމްބަރ 2023 (ހެނދުނު 7:0)

ފުވައްމުލަކު ދިގުވާނޑު ގަދަކޯޅިމާގެ ގޯއްޗާއި އިންވެގެން އޮތް ހުސްބިމުގައި ހުރި ރުއްގަހުގައި މިކައުންސިލްގެ ފަރާތުންވަނީ 01 ން 09 އަށް ނަންބަރު ޖަހާފައެވެ. އަދި މި ބިމުގައި ނުފޯދޭ 33 ފަތްކެޔޮގަހާއި ފޯދުނު 07 ފަތްކެޔޮގަސް އެބަހުއްޓެވެ.

ވީމާ، މި ރުއްގަސްތަކުގެ ވެރިފަރާތެއްވާނަމަ 2023 ނޮވެމްބަރ 22 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން ކުރިން މި ކައުންސިލުގެ ދަފްތަރުގައި މި ރުއްގަސްތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި ނުވަތަ މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކޮށްފައިވާނަމަ އެކަން އެގޭނެ ލިއުމާއިއެކު މިއިދާރާގެ ލޭންޑް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަނަށް (ކުރީގެ ފުވައްމުލަކު އޮފީސް) ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.