ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވޭތޯ ބެލުން

21 ނޮވެމްބަރ 2023
ސުންގަޑި: 5 ޑިސެމްބަރ 2023 (ހެނދުނު 7:0)

ތިރީގައި މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވާ 2 ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން މިއިދާރާއަށްވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

1- ފުވައްމުލަކު ލަވްސައިޑް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު B1A1037 (B) ކާރުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން މިއިދާރާއަށްވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

2- ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ޢަލީ މުއާވިޔަތުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރުA0L1594 (A) މޮޓޯސައިކަލްގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން މިއިދާރާއަށްވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މިދެރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 05 ޑިސެމްބަރ 2023 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގައި ދިނުން އެދެމެވެ.