ޔޫތް ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

11 ޖޫން 2024| (IUL)468-ESDS/468/2024/145
ސުންގަޑި: 23 ޖޫން 2024 (ހެނދުނު 7:0)

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔޫތް ޑިވަލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމް ތަކުގެ ތެރެއިން ހޭންޑްބޯޅަ އަދި ވޮލީބޯޅަ ޕްރޮގްރާމް ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އަލުން ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

ވީމާ، މި ޕްރޮގުރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މިއިޢުލާނާއިއެކު މިވާ ގޫގަލް ފޯމް ފުރުއްވުން އެދެމެވެ. މި ޕްރޮގްރާމާ ބެހޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 7778529 އަށް ގުޅުއްވުންއެދެމެވެ.

https://forms.office.com/r/e1Vpu1XzQ0