ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވޭތޯ ބެލުން

24 މެއި 2023|(IUL)468-VR/468/2023/157
ސުންގަޑި: 6 ޖޫން 2023 (ރޭގަނޑު 19:0)

ކ. މާލެ ތޫނުވެލި މުޙައްމަދު ޝިމާލުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރުA0E8112 (B) މޮޓޯސައިކަލުގެރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން މިއިދާރާއަށްވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މިރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 07 ޖޫން 2023 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގައި ދިނުން އެދެމެވެ.

03 ޛުލްޤަޢިދާ 1444

23 މެއި 2023